Shop Mobile More Submit  Join Login
hope this works, this is a flash project for animation class : )
It's a bit laggy at some point, I didn't loop it properly xD... Enjoy


used: flash 9 + edited (photoshop)
Add a Comment:
 
:iconwolfyxe:
Wolfyxe Featured By Owner Jan 11, 2016  Hobbyist General Artist
love this bunny XD and it's an absolutely awesome animation! I think it's very fluid!
Reply
:iconroxyro1:
RoxyRO1 Featured By Owner Aug 31, 2015  Hobbyist
Really awsome. :DKao Emoji-04 (Cute) [V1] 
Reply
:iconlillyhil:
lillyhil Featured By Owner Mar 28, 2015  Hobbyist Digital Artist
You should humanize FNAF .
Reply
:iconhellowing1:
hellowing1 Featured By Owner Jan 8, 2014
Dưới đế chế và sự tồn tại của tao trên đời này thì cả đất nước này chỉ được sống như the671 này - với nền văn minh và văn hóa như thế này thôi - ok?

trong một đất nước có cả thảy 11 người thợ kim hoàn thì hết 10 người chuyên sản xuất hàng loạt các vương miện cho những hoàng đế - hỏi còn lại mấy người làm nhẫn cưới?
Reply

~vokimhop 2 minutes ago Professional Traditional Artist
Đỉ mẹ mày dân Bắc Kì của tụi mày mà xớ rớ ở nhà tao một lần nữa xem TAo tát cho rụng cả hàm ! Đồ dơ dáy - chó má, về bảo thằng bố con mẹ mày như vậy - bào nó ra đây mà nói chuyện với tao, mà nó biết đéo gì cuộc đời này mà nói chuyện - nó chỉ biết ăn cức của Tao ỉa ra đến đần thối cả mặt ra rồi i như mày vậy ! Đỉ mẹ mày !

trong một đất nước có cả thảy 11 người thợ kim hoàn thì hết 10 người chuyên sản xuất hàng loạt các vương miện cho những hoàng đế - hỏi còn lại mấy người làm nhẫn cưới?
Reply

~vokimhop 33 seconds ago Professional Traditional Artist
Đỉ mẹ mày dân Bắc Kì của tụi mày mà xớ rớ ở nhà tao một lần nữa xem TAo tát cho rụng cả hàm ! Đồ dơ dáy - chó má, về bảo thằng bố con mẹ mày như vậy - bào nó ra đây mà nói chuyện với tao, mà nó biết đéo gì cuộc đời này mà nói chuyện - nó chỉ biết ăn cức của Tao ỉa ra đến đần thối cả mặt ra rồi i như mày vậy ! Đỉ mẹ mày

trong một đất nước có cả thảy 11 người thợ kim hoàn thì hết 10 người chuyên sản xuất hàng loạt các vương miện cho những hoàng đế - hỏi còn lại mấy người làm nhẫn cưới?
Reply

~vokimhop 1 minute ago Professional Traditional Artist
NGuyễn !

trong một đất nước có cả thảy 11 người thợ kim hoàn thì hết 10 người chuyên sản xuất hàng loạt các vương miện cho những hoàng đế - hỏi còn lại mấy người làm nhẫn cưới?
Reply

~vokimhop Nov 25, 2012 Professional Traditional Artist
Chỉ cần rờ tới TAO một lần nữa thôi là mày biết chuyện gì xảy ra ! Chưa trả nợ cho TAO là chưa xong đâu - TAO là người sống tử tế và đéo ăn quịt của ai bao giờ - Đồ chó - lũ mạc hạng !

trong một đất nước có cả thảy 11 người thợ kim hoàn thì hết 10 người chuyên sản xuất hàng loạt các vương miện cho những hoàng đế - hỏi còn lại mấy người làm nhẫn cưới?
Reply

~vokimhop Nov 25, 2012 Professional Traditional Artist
Để xem là cái văn phòng chính phủ và các con lợn ở bộ công an nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Viet Nam này sẽ tránh mặt TAO bao lâu - máu mà đổ ra thì ko chỉ một mạng đâu ! Nhìn kĩ mét tao đi !!

trong một đất nước có cả thảy 11 người thợ kim hoàn thì hết 10 người chuyên sản xuất hàng loạt các vương miện cho những hoàng đế - hỏi còn lại mấy người làm nhẫn cưới?
Reply

~vokimhop Nov 25, 2012 Professional Traditional Artist
Chứ bộ mày tưởng là ai ai ở đất nước này cũng ủng hộ thái độ của mày như vậy à !! Thằng cha mày đâu ra tao tát cho phun cức ra ! Đỉ mẹ nó đồ Bắc Kỳ ăn rau muống nó lì như trâu ăn nhầm lụ đạn tổ cha Bắc Kì - Mã cha mày còn lợn

trong một đất nước có cả thảy 11 người thợ kim hoàn thì hết 10 người chuyên sản xuất hàng loạt các vương miện cho những hoàng đế - hỏi còn lại mấy người làm nhẫn cưới?
Reply

~vokimhop Nov 25, 2012 Professional Traditional Artist
Cái con mẹ mày - mày chui ra ngoaui2 đường đây mà sống để còn biết khôn - ở nhà mày khiêng lồn chứ mày làm cái trò gì vậy !

trong một đất nước có cả thảy 11 người thợ kim hoàn thì hết 10 người chuyên sản xuất hàng loạt các vương miện cho những hoàng đế - hỏi còn lại mấy người làm nhẫn cưới?
Reply

~vokimhop Nov 25, 2012 Professional Traditional Artist
Hay là mày nghĩ là bác Hồ bảo là đây là nhà của mày?

trong một đất nước có cả thảy 11 người thợ kim hoàn thì hết 10 người chuyên sản xuất hàng loạt các vương miện cho những hoàng đế - hỏi còn lại mấy người làm nhẫn cưới?
Reply

~vokimhop Nov 25, 2012 Professional Traditional Artist
Mày đã thấy tai hoạ chưa ? hay là vẫn thích ngồi đó hí hoái mà nghịch dại - con mẹ mày cho đi học vẽ phí phạm tiền của!

trong một đất nước có cả thảy 11 người thợ kim hoàn thì hết 10 người chuyên sản xuất hàng loạt các vương miện cho những hoàng đế - hỏi còn lại mấy người làm nhẫn cưới?
Reply

~vokimhop 1 minute ago Professional Traditional Artist
Chỉ cần rờ tới TAO một lần nữa thôi là mày biết chuyện gì xảy ra ! Chưa trả nợ cho TAO là chưa xong đâu - TAO là người sống tử tế và đéo ăn quịt của ai bao giờ - Đồ chó - lũ mạc hạng !

trong một đất nước có cả thảy 11 người thợ kim hoàn thì hết 10 người chuyên sản xuất hàng loạt các vương miện cho những hoàng đế - hỏi còn lại mấy người làm nhẫn cưới?
Reply

~vokimhop Nov 25, 2012 Professional Traditional Artist
Để xem là cái văn phòng chính phủ và các con lợn ở bộ công an nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Viet Nam này sẽ tránh mặt TAO bao lâu - máu mà đổ ra thì ko chỉ một mạng đâu ! Nhìn kĩ mét tao đi !!

trong một đất nước có cả thảy 11 người thợ kim hoàn thì hết 10 người chuyên sản xuất hàng loạt các vương miện cho những hoàng đế - hỏi còn lại mấy người làm nhẫn cưới?
Reply

~vokimhop Nov 25, 2012 Professional Traditional Artist
Chứ bộ mày tưởng là ai ai ở đất nước này cũng ủng hộ thái độ của mày như vậy à !! Thằng cha mày đâu ra tao tát cho phun cức ra ! Đỉ mẹ nó đồ Bắc Kỳ ăn rau muống nó lì như trâu ăn nhầm lụ đạn tổ cha Bắc Kì - Mã cha mày còn lợn

trong một đất nước có cả thảy 11 người thợ kim hoàn thì hết 10 người chuyên sản xuất hàng loạt các vương miện cho những hoàng đế - hỏi còn lại mấy người làm nhẫn cưới?
Reply

~vokimhop 2 minutes ago Professional Traditional Artist
Dưới đế chế và sự tồn tại của tao trên đời này thì cả đất nước này chỉ được sống như the671 này - với nền văn minh và văn hóa như thế này thôi - ok?

trong một đất nước có cả thảy 11 người thợ kim hoàn thì hết 10 người chuyên sản xuất hàng loạt các vương miện cho những hoàng đế - hỏi còn lại mấy người làm nhẫn cưới?
Reply

~vokimhop 3 minutes ago Professional Traditional Artist
Đỉ mẹ mày dân Bắc Kì của tụi mày mà xớ rớ ở nhà tao một lần nữa xem TAo tát cho rụng cả hàm ! Đồ dơ dáy - chó má, về bảo thằng bố con mẹ mày như vậy - bào nó ra đây mà nói chuyện với tao, mà nó biết đéo gì cuộc đời này mà nói chuyện - nó chỉ biết ăn cức của Tao ỉa ra đến đần thối cả mặt ra rồi i như mày vậy ! Đỉ mẹ mày !

trong một đất nước có cả thảy 11 người thợ kim hoàn thì hết 10 người chuyên sản xuất hàng loạt các vương miện cho những hoàng đế - hỏi còn lại mấy người làm nhẫn cưới?
Reply
:iconobelisco12:
obelisco12 Featured By Owner Oct 17, 2013
LOL Funny and awsome!
Reply
:iconneckross0:
neckross0 Featured By Owner Oct 14, 2013
excelent job, it's movements flow so smooth i like that
Reply
:iconkissue:
Kissue Featured By Owner Sep 17, 2013  Professional Digital Artist
This is one of the best jumping animations I've seen on this site.
Reply
:iconmmhinman:
MMHinman Featured By Owner Aug 7, 2013  Hobbyist Traditional Artist
very good animation
Reply
:iconyuukodreams:
YuukoDreams Featured By Owner Jun 8, 2013
so ... amazing Q___Q ♥
Reply
:iconservalphynx:
ServalPhynx Featured By Owner Jan 30, 2013
AMAZING!
Reply
:iconandytiu:
AndyTiu Featured By Owner Jan 2, 2013
You are really talented.
Reply
:iconbakurio007:
bakurio007 Featured By Owner Sep 4, 2012  Student Digital Artist
fofinho !!
Reply
:iconwanton-fox:
wanton-fox Featured By Owner Aug 8, 2012  Student Filmographer
Awesome! The colors change a bit, but if you wanted that it looks cool ;D gosh, super smooth, is that like 30fps?
Reply
:iconjoshiehoha:
joshiehoha Featured By Owner May 7, 2012  Hobbyist General Artist
what is flash 9?
Reply
:iconsquidgypancake:
SquidgyPancake Featured By Owner Apr 25, 2012
it took me a while but i just realized that this matches any song with a main beat
Reply
:iconair-city:
Air-City Featured By Owner Apr 23, 2012
"Laggy"? Dude this is flawless, it flows so smoothly. This is seriously an awesome animation! :clap:
Reply
:iconrawr-keikz:
RAWR-keikz Featured By Owner Mar 30, 2012  Hobbyist Traditional Artist
lol looks like a digimon.
Reply
:iconnestorjaviersoler:
nestorjaviersoler Featured By Owner Mar 20, 2012
exelente
Reply
:iconoceanset:
Oceanset Featured By Owner Mar 15, 2012  Student Traditional Artist
LOVE THE TAIL AND THE WAY THE EARS MOVE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :faint: it's so cool
Reply
:iconoceanset:
Oceanset Featured By Owner Mar 15, 2012  Student Traditional Artist
I really like it the way the tail moves it makes you want to stare o-o all day long lol :lol:
Reply
:iconnuttro:
Nuttro Featured By Owner Mar 4, 2012
so awesome
Reply
:iconringosgirl64:
RingosGirl64 Featured By Owner Mar 3, 2012  Hobbyist Digital Artist
Flows lovely! :la:
Reply
:iconmlpdragonwriter:
MLPDragonWriter Featured By Owner Feb 27, 2012  Student General Artist
not bad! at least u can make an animation! XD
Reply
:iconsso04075:
sso04075 Featured By Owner Feb 15, 2012
sooo realistic!
Reply
:icon10binary:
10binary Featured By Owner Feb 4, 2012  Professional Digital Artist
Something about that bunny reminds me of Mega Man.
Reply
:icongobdude1234:
gobdude1234 Featured By Owner Feb 18, 2012
yea i know i thought the same thing!
Reply
:icongalixartistry:
GalixArtistry Featured By Owner Jan 30, 2012  Hobbyist Digital Artist
Absolutely love this...
Reply
:iconnudlart:
NudlART Featured By Owner Jan 16, 2012  Hobbyist Digital Artist
I love the tail movement *o*
Reply
:iconprincessofthnileoffa:
princessofthnileoffa Featured By Owner Dec 20, 2011  Hobbyist Traditional Artist
I love the design and movement!
Reply
:iconsylvainulg:
sylvainulg Featured By Owner Dec 15, 2011
maybe you could keep a slight motion on the ears up to the end of the animation. Otherwise, that's just superb.
Reply
:iconmydreaminggeekzone:
Mydreaminggeekzone Featured By Owner Oct 19, 2011  Hobbyist Artist
Cool animation.
Reply
:iconpanterasunrise:
PanteraSunrise Featured By Owner Oct 14, 2011  Hobbyist General Artist
Nice! It looks really good! Only weird thing is his/her feet and tail turn blue briefly. o.o
Reply
:iconalligates:
Alligates Featured By Owner Oct 13, 2011  Hobbyist Digital Artist
I find myself staring at your gallery for the better part of an hour. And, while thinking about which one of your many ABSOLUTELY WONDERFUL deviations I should fave, (as oppose to faving ALL of them, which I can't possibly do), when I come across this.
Wonderful animation (and wonderful shading as well, I must admit), and wonderful character design, if it is indeed yours.
It's overall brilliant ^^ There actually isn't a word for just how brilliant it is! I'll invent one, then. Marvelagnificentous. There. You are marvelagnificentously marvelangificentous! ^^ Like that? I made up a word lol ^^
... Long comment is long. Sorry...
Reply
:icontouchthecrazy:
TouchTheCrazy Featured By Owner Aug 5, 2011
amazing! Love how this is really fluent and all the detail you put in! :) How many frames did you use here? :)
Reply
:iconcarlos698:
carlos698 Featured By Owner Jul 23, 2011
wow...
Reply
:iconartyemma1:
artyemma1 Featured By Owner Jul 22, 2011
awww its sooo cute
Reply
:icondamapika:
DamaPika Featured By Owner Jul 22, 2011  Student Artist
waaaaaaaaaaa super cuteeeeeeeeeeeeee
Reply
:iconlirici:
lirici Featured By Owner Jul 9, 2011
Ahahaha. It's cute!! <3
Reply
:iconkaiverta:
kaiverta Featured By Owner Jul 7, 2011  Hobbyist Artist
lol, super adorable. And nicely animated, too. :)
Reply
:iconsplatterd:
splatterd Featured By Owner May 3, 2011  Hobbyist General Artist
tehe ^____^
Reply
:iconjazzy132:
jazzy132 Featured By Owner Apr 29, 2011
aha! so cute!!
Reply
:iconxvivalakimx:
xVivaLaKimx Featured By Owner Apr 22, 2011  Student General Artist
Great movements! So smooth and flowy!
Reply
:iconarlowa:
Arlowa Featured By Owner Apr 21, 2011  Professional Filmographer
My only problem is that it seems a little slow, but the rest looks really nice!
Reply
:iconlunawriter:
LunaWriter Featured By Owner Apr 5, 2011
I really like it, especially the tail. Though maybe the landing is a little to soft for the amount of preperation it takes. Like it loses weight on the way down. If that makes sense. :)
I hope you don't mind me saying so. :)
Reply
:iconlittleasura:
LittleAsura Featured By Owner Mar 23, 2011  Hobbyist Traditional Artist
Oh wow! The animation looks so fluid and flawless despite the simplicity! Well done!

How many frames is this : O?
Reply
:iconcleaveice:
cleaveice Featured By Owner Feb 18, 2011
quite smooth i can say
Reply
:iconmusou-enrai:
Musou-Enrai Featured By Owner Feb 16, 2011  Hobbyist
I like it! :)
Reply
:iconteremiao:
Teremiao Featured By Owner Feb 13, 2011  Professional Digital Artist
Amazing! Did it take a long time to animate it?
Reply
:iconpupujussi:
pupujussi Featured By Owner Feb 4, 2011   Photographer
hahah aww! i even showed this to a friend :D
Reply
:icontobal-dibujon:
Tobal-Dibujon Featured By Owner Jan 20, 2011  Student Filmographer
Nice overlaping!
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
January 27, 2010
Image Size
581 KB
Resolution
200×300
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
64,956 (4 today)
Favourites
2,945 (who?)
Comments
226
Downloads
2,768
×